Reglement van Inwendige Orde

Het reglement van inwendige orde kan u hieronder lezen of kan u downloaden via volgende knop:

Het reglement van inwendige orde is van toepassing in alle voetbalstadions, behoudens de bijzondere bepalingen opgenomen in het artikel 15.

 

 1. Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van het Jef Mermansstadion tijdens de voetbalwedstrijden georganiseerd door CITY PIRATES ANTWERPEN (hierna de organisator genoemd). De personen die dit complex betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en deze naleven.

 

 1. Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om in het stadion te mogen vertoeven. Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion. Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, moet op elk moment in het bezit zijn van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

 

 1. Op het toegangsbewijs wordt de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid en de houder van het toegangsbewijs dient deze voorziene plaats in te nemen. Het is ten strengste verboden zich op te houden of te begeven naar een andere tribune, compartiment of gedeelte van het stadion alsook een andere plaats in de tribune in te nemen dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder de voorafgaandelijke instemming van de veiligheidsverantwoordelijke. De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion.

 

 1. De toegang tot het stadion is echter verboden of geweigerd aan personen:

– die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;

– die een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of –federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;

– die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede,…;

– die door de stewards, die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde, de toegang tot het stadion worden ontzegd overeenkomstig artikel 5 tweede alinea.

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch de organisator, noch de distributeur gehouden het toegangsbewijs terug te betalen

 

5.Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen het stadion wil begeven moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. De stewards kunnen de houders van een toegangsbewijs of van de speciale toelating, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De stewards kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken.

De toegang tot het stadion wordt ontzegd door de stewards aan eenieder die zich tegen deze controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp alsook aan iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde.

Sommige gebruiksvoorwerpen zoals motorhelmen,… kunnen tijdelijk worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater va het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

 

 1. Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:

– alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen, e.a.

– projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand

– ontvlambare producten of materialen, spuitbussen

– pyrotechnische voorwerpen zoals bengaals vuur,…

– om het even welk wapen of gevaarlijk snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.)

– alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in het stadion.

 

 1. Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden:

– om zonder toestemming van de Pro League/VV/ACFF of de KBVB, beelden of geluidsopnamen van een wedstrijd te maken of daaraan mee te werken voor enig ander doel dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik in de privésfeer. Dit verbod geldt niet voor bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten, in zoverre zij naar het oordeel van de organisator optreden binnen de grenzen zoals gesteld bij hun accreditatie of in zoverre zij handelen binnen de grenzen van de contracten die de Pro League/VV/ACFF of KBVB heeft afgesloten met haar commerciële en/of mediapartners. In ieder geval is het eenieder verboden foto’s te verkopen voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de portrethouder (speler, club, liga,…).

– om zonder geldige en voorafgaande schriftelijke machtiging van de organisator of van de Pro League/VV/ACFF of KBVB, matchdata, scoutingsdata, en/of statistieken te verzamelen of daaraan mee te werken middels draadloze netwerken of anderszins (bijvoorbeeld om live betting of rechtstreeks gokken aan te bieden of te faciliteren), behoudens hun eigen niet-commercieel, privaat oogmerk.

– zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals bv. dienstlokalen, kleedkamers, neutrale en VIP zones, perslokalen, burelen, private zalen, het speelveld,…

– gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-outs, daken, of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op zitplaatsen of banken vóór, gedurende en na de wedstrijd

– de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het stadion

– zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken

– de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen

– verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator

– te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt en in de tribunes

– te roken in zones waar een rookverbod geldt

– te wildplassen

– schade te berokkenen aan personen en/of stadioninfrastructuur

– spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen zonder voorafgaande goedkeuring van de organisator.

Bovendien mogen deze niet:

o voor de reclameborden worden opgehangen,

o het zicht op het speelveld belemmeren,

o de evacuatiewegen belemmeren,

o de herkenbaarheid belemmeren.

 

 1. In het stadion zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren, spandoeken en onbetamelijke uitlatingen op welke wijze ook die aanleiding geven tot racisme, homofobie, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.

 

 1. In het stadion zullen de aanwezigen steeds de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen uit het stadion worden verwijderd.

 

 1. De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

– de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs

– de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten

– de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd

– het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen

– de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs

 

 1. Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator houdt zich in het stadion volledig op eigen risico op. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en ongeval.

 

 1. Onder verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot “Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens” wordt de toeschouwer in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens.

Elke persoon die binnenkomt in het stadion kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex.

De verwerking van de beelden heeft tot doel de feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 en al zijn wijzigingen en aanpassingen, betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, de misdrijven en de inbreuken op het reglement van inwendige orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

 

 1. De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de beslissing van de organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de bepalingen van het reglement van inwendige orde niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.

 

 1. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of aan het stadion kan strafrechtelijk vervolgd worden.

De “Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden” van 21december 1998 en alle daaropvolgende wijzigingen en aanpassingen, en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

 

 1. Bijzondere bepalingen eigen aan het stadion City Pirates Antwerpen

– Het is toegelaten om eten en drank mee te brengen in de tribunes.

– Glazen recipiënten of blikjes mogen enkel worden gebruikt in de daartoe voorziene verbruiksruimten.

– Elke tifo zal voorafgaandelijk worden aangevraagd aan de veiligheidsverantwoordelijke en zal mits zijn akkoord worden toegestaan.

– Max 1 vlaggenstok PVC tot max 2 meter per vlag zijn toegelaten tot misbruik hieraan een einde maakt.

– Spandoeken en vlaggen van meer dan 2 x 2 meter dienen brandwerend behandeld te zijn.

 

 

 

Verboden items :

 • Papiersnippers, confetti en dergelijke, rollen toiletpapier…
 • Megafoons, vuvuzela’s, toeters met drukgas, fluitjes, laserstralers, pyrotechnisch materiaal, …
 • Flessen onder druk, blikjes, glazen recipiënten, paraplu met pin
 • Maskers, bivakmutsen, …
 • Items die enige hinder of schade kunnen veroorzaken door gebruik of misbruik.

 

Veiligheidsverantwoordelijke:

Ronny Van Kets

0477 55 89 44

Ronny.vankets@citypirates.be

Volgende Wedstrijd

MATCHDAY

CITY PIRATES VS KSK LONDERZEEL

Zondag 5 mei om 15:00

Onze Trotse Partners

0

Aantal leden

0

Aantal vrijwilligers

0

Wachtlijst

0

Jeugdactiviteiten 2022

©2021 City Pirates

Privacy Policy

 

Digitale samenwerking metCity Pirates partner

 
error: Content is protected !!