Privacy Policy

Als sociaal voetbalproject is City Pirates vaak aan de slag met vertrouwelijke informatie waar het met de grootste omzichtigheid mee omgaat. De bescherming van uw privacy staat dan ook centraal. Om u zo volledig mogelijk te informeren vindt u in dit privacybeleid alle informatie over enerzijds welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en hoe. En anderzijds over wat uw rechten zijn en hoe u ons kunt contacteren. Hieronder vindt u enerzijds onze privacy policy en anderzijds ons Dataverwerkingsregister. Bij bijkomende vragen kan u steeds contact opnemen met ons via privacy@citypirates.be .

De documenten vindt u hier:

– Privacy Policy & socceronline

– Vertrouwelijkheidsverklaring

– Informatienota

en hieronder:

Privacy Policy City Pirates

 1. Wie is de verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens binnen City Pirates?

Verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens

Koninklijke Sporting Club City Pirates
Terlindenhofstraat 211, B-2170 Merksem
Ondernemingsnummer:  0406.471.570

privacy@citypirates.be

 1. Waarom verzamelt City Pirates persoonsgegevens?

Als voetbalclub enerzijds verzamelt het de persoonsgegevens die nodig zijn om de goede werking van de club te verzekeren. Onder die werkingsdaden valt onder andere:

 • Het volgens de regels van de KBVB inschrijven en verzekeren van spelers
 • Persoonsgegevens bijhouden via E-Kickoff en Socceronline
 • Het communiceren over trainingen, wedstrijden, tornooien en andere sport gerelateerde activiteiten

Anderzijds biedt City Pirates meer dan voetbal aan. Om onze sociale werking te kunnen realiseren verzamelen wij daarvoor de nodige persoonsgegevens.

Daarnaast zullen voor communicatiedoeleinden ook foto’s en video’s worden verzameld.

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt City Pirates ?

Naam, geboortedatum en –plaats, contactgegevens, nationaliteit, geslacht, identiteitskaart (eID) of vreemdelingenkaart, bewijs van inschrijving in wachtregister of vreemdelingenregister, tewerkstellingsvergunning, rijkregisternummer (voor leden Voetbal Vlaanderen), discipline, club, team, wettelijke vertegenwoordiger (voor kinderen), gezinssamenstelling (voor buitenlandse kinderen tussen 10 en 18 jaar).

Bijkomend in het kader van de sociale werking: schoolgegevens, etnische afkomst, Politieke/Religieuze overtuiging, socio-emotionele toestand van spelers/gezin, socio-economische toestand van spelers/gezin en transportmogelijkheden…  Het gaat hier om gegevens die verkregen werden tijdens onder andere huisbezoeken, gesprekken met spelers…

Daarnaast ook foto’s en video’s.

 1. Welke persoonsgegeven geven we door, aan wie en waarom?

Binnen de organisatie van City Pirates hebben enkel die bevoegde personen toegang tot bepaalde gegevens die ze nodig hebben om hun desbetreffende functie te kunnen uitoefenen. We waken erover dat de vertrouwelijkheid en de veiligheid hierbij wordt gegarandeerd.

Persoonsgegevens worden niet wegens commerciële doeleinden doorgegeven aan derden.

De gegevens kunnen wel worden doorgegeven aan derden in het kader van de goede werking. Hierbij gaat het onder ander over het delen van gegevens met scholen en in het kader van deelname aan tornooien, workshops en evenementen, waarbij die gegevens noodzakelijk zijn. Zo wordt bijvoorbeeld bij de inschrijving voor een tornooi de namen en de geboortedata van de deelnemende spelers gevraagd.

Foto’s en video’s kunnen worden gepubliceerd via de communicatiemiddelen van City Pirates. Als communicatiemiddelen gebruiken we onder andere de website, sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, Flickr…), presentatiedossiers, presentaties….

 1. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

City Pirates bewaart uw gegevens conform de regelgeving opgelegd door de KBVB en de Belgische rechtstaat. Indien u de club verlaat, heeft u het recht om voor het verstrijken van die termijn uw gegevens te laten verwijderen (het recht  om ‘vergeten te worden’). Daarvoor dient u een uitdrukkelijk verzoek te sturen aan privacy@citypirates.be .

 1. Wat zijn uw privacy-rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U kan zich richten tot privacy@citypirates.be om uw onderstaande rechten uit te oefenen.

 • A.      Uw recht van inzageU heeft het recht om op ieder ogenblik van Modero te vernemen of uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden, en zo ja om die gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over:
  • de verwerkingsdoeleinden;
  • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers;
  • het bewaartermijn of de criteria ter bepaling van het termijn;
  • het bestaan van uw rechten;
  • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
  • de bron van de gegevens;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

  U heeft ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens.

  B.      Uw recht op verbetering van persoonsgegevens

  U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten.

  Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoekt Modero hoe dan ook om elke wijziging te melden, zoals een verhuis, de wijziging van je e-mailadres of telefoonnummer.

  C.      Uw recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’)

  U heeft het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen:

  • Uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
  • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
  • U trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de (verdere) verwerking.
 1. Hoe kan u City Pirates contacteren?

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de club via privacy@citypirates.be

 1. Wie is de toezichthoudende autoriteit?

De gegevensbeschermingsautoriteit is het CBPL. U kunt hier ook terecht voor een escalatie van uw klacht.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be
www.privacycommission.be

 1. Aanpassingen van het privacybeleid

City Pirates kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. City Pirates nodigt u dan ook uit steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website www.citypirates.be/privacy-policy .