Privacy Policy City Pirates

Privacy Policy City Pirates

 1. Wie is de verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens binnen City Pirates?

Verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens

Koninklijke Sporting Club City Pirates
Terlindenhofstraat 211, B-2170 Merksem
Ondernemingsnummer:  0406.471.570

contact@citypirates.be

 1. Waarom verzamelt City Pirates persoonsgegevens?

Als voetbalclub enerzijds verzamelt het de persoonsgegevens die nodig zijn om de goede werking van de club te verzekeren. Onder die werkingsdaden valt onder andere:

 • Het volgens de regels van de KBVB inschrijven en verzekeren van spelers
 • Persoonsgegevens bijhouden via E-Kickoff en Socceronline
 • Het communiceren over trainingen, wedstrijden, tornooien en andere sport gerelateerde activiteiten

Anderzijds biedt City Pirates meer dan voetbal aan. Om onze sociale werking te kunnen realiseren verzamelen wij daarvoor de nodige persoonsgegevens.

Daarnaast zullen voor communicatiedoeleinden ook foto’s en video’s worden verzameld.

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt City Pirates ?

Naam, geboortedatum en –plaats, contactgegevens, nationaliteit, geslacht, identiteitskaart (eID) of vreemdelingenkaart, bewijs van inschrijving in wachtregister of vreemdelingenregister, tewerkstellingsvergunning, rijkregisternummer (voor leden Voetbal Vlaanderen), discipline, club, team, wettelijke vertegenwoordiger (voor kinderen), gezinssamenstelling (voor buitenlandse kinderen tussen 10 en 18 jaar).

Bijkomend in het kader van de sociale werking: schoolgegevens, etnische afkomst, religieuze overtuiging, socio-emotionele toestand van spelers/gezin, socio-economische toestand van spelers/gezin en transportmogelijkheden…  Het gaat hier om gegevens die verkregen werden tijdens onder andere huisbezoeken, gesprekken met spelers… Dit met het oog op een gezonde geest in een gezond lichaam.

Daarnaast ook foto’s en video’s.

Onze vrijwilligers en medewerkers worden ook gevraagd om uittreksel 596.2 van het strafregister te bezorgen. Dit is het zogenaamde ‘minderjarigenmodel’, het uittreksel betreffende goed gedrag en zeden.

 1. Welke persoonsgegevens geven we door, aan wie en waarom?

Binnen de organisatie van City Pirates hebben enkel die bevoegde personen toegang tot bepaalde gegevens die ze nodig hebben om hun desbetreffende functie te kunnen uitoefenen. We waken erover dat de vertrouwelijkheid en de veiligheid hierbij wordt gegarandeerd.

Persoonsgegevens worden niet wegens commerciële doeleinden doorgegeven aan derden.

De gegevens kunnen wel worden doorgegeven aan derden in het kader van de goede werking. Hierbij gaat het onder andere over het delen van gegevens met scholen, met sociale organisaties en in het kader van deelname aan tornooien, workshops en evenementen, waarbij die gegevens noodzakelijk zijn. Zo wordt bijvoorbeeld bij de inschrijving voor een tornooi de namen en de geboortedata van de deelnemende spelers gevraagd.

Foto’s en video’s kunnen worden gepubliceerd via de communicatiemiddelen van City Pirates. Als communicatiemiddelen gebruiken we onder andere de website, sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, Flickr…), presentatiedossiers, presentaties….

De uittreksels worden enkel bijgehouden door de privacy verantwoordelijke. 

 1. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

City Pirates bewaart uw gegevens conform de regelgeving opgelegd door de KBVB en de Belgische rechtstaat. Indien u de club verlaat, heeft u het recht om voor het verstrijken van die termijn uw gegevens te laten verwijderen (het recht  om ‘vergeten te worden’). Daarvoor dient u een uitdrukkelijk verzoek te sturen aan contact@citypirates.be .

De uittreksels worden verwijderd wanneer de vrijwilliger of medewerker de club verlaat. 

 1. Wat zijn uw privacy-rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U kan zich richten tot contact@citypirates.be om uw onderstaande rechten uit te oefenen.

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • Recht om foute gegevens te laten corrigeren
 • Recht om ‘vergeten te worden’ / gegevens te laten verwijderen.

Voor meer informatie over deze rechten kan u terecht op onze website: www.citypirates.be/privacy-policy

 1. Hoe kan u City Pirates contacteren?

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de club via contact@citypirates.be

 1. Wie is de toezichthoudende autoriteit?

De gegevensbeschermingsautoriteit is het CBPL. U kunt hier ook terecht voor een escalatie van uw klacht.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be
www.privacycommission.be

 1. Aanpassingen van het privacybeleid

City Pirates kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. City Pirates nodigt u dan ook uit steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website www.citypirates.be/privacy-policy . Indien er alsdan wijzigingen door U zouden worden vastgesteld waarmee U niet akkoord gaat dan dient U binnen korte termijn klacht te doen. Zoniet zult U beschouwd worden de wijzigingen te aanvaarden.

error: Content is protected !!